Должностная инструкция начальника организационного отдела

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организацииМуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммыОтчетыпо упоминаниямДокументная базаЦенные бумагиПоложенияФинансовые документыПостановленияРубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датамРегламентыТерминыНаучная терминологияФинансоваяЭкономическаяВремяДаты2015 год2016 годДокументы в финансовой сферев инвестиционной

Характеристика робіт, завдання та посадові обов’язки

2.1. Керує всією виробничо-економічною і фінансовою діяльністю знімальної групи.

2.2. Організовує виконання робіт з виробництва фільму у встановлені планом строки і в межах кошторисно-фінансових асигнувань, встановлених для фільму.

2.3. Розроблює спільно з кінорежисером, кінооператором ліміт на постановку фільму, кошторис і календарний план на період режисерської розробки і на підготовчий період.

2.4. Бере участь в розробці календарно-постановницького плану і генерального кошторису, у створенні і захисті постановницького проекту.

2.5. Комплектує спільно з кінорежисером-постановником склад знімальної групи і подає його на затвердження дирекції кіностудії.

2.6. Організовує вибір місць натурних зйомок.

2.7. Керує виїздом і організацією бази знімальної групи.

2.8. Забезпечує готовність об’єктів до зйомки.

2.9. Бере участь у прийманні готових декорацій.

2.10. Планує роботу знімальної групи.

2.11. Забезпечує нормальні умови роботи для знімальної групи.

2.12. Визначає спільно з кінорежисером-постановником планове завдання на кожний знімальний день.

2.13. Керує роботою із заготовлення сценічно-постановчих засобів і здійснює контроль за їхнім використанням.

2.14. Забезпечує правильне використання знімальною групою транспортних засобів.

2.15. Затверджує акти і підписує документи, що є підставою для розрахунків з відділами і цехами студії, сторонніми організаціями і особами, а також акти на простої і перезйомки і на списання у встановленому порядку майна, що стало непридатним, чи на його знищення у процесі зйомок.

2.16. Розпоряджається в межах затвердженого генерального кошторису всіма матеріалами і коштами, виділеними знімальній групі, укладає договори, дає замовлення, пов’язані з постановкою картини.

2.17. Забезпечує спільно з підрозділами інженерно-технічної служби своєчасне передання вихідних матеріалів до Національного центру Олександра Довженка.

2.18. Здійснює аналіз творчо-виробничої і фінансової діяльності знімальної групи.

2.19. Спрямовує діяльність колективу знімальної групи на досягнення високих виробничо-економічних показників, забезпечує умови для створення фільму на високому художньому рівні.

2.20. Готує матеріал і доповідає дирекції про стан справ у знімальній групі.

2.21. Здійснює організацію робіт знімальної групи у відповідності з правилами та нормами охорони праці, контролює їх виконання.

2.22. Забезпечує збереження державної власності і ефективне використання матеріальних і фінансових коштів, виділених на виробництво фільму.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

I. Общие положения

Начальник планово-экономического отдела:

 1. Начальник планово-экономического отдела относится к категории руководителей.
 2. На должность начальника планово-экономического отдела назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы по специальности в области экономического планирования не менее 5 лет.
 3. Назначение на должность начальника планово-экономического отдела и освобождение от нее производится приказом директора предприятия по представлению
 4. Начальник планово-экономического отдела должен знать:
  1. 4.1. Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность.
  2. 4.2. Методические материалы, касающиеся экономики предприятия.
  3. 4.3. Стратегию и перспективы развития предприятия.
  4. 4.4. Перспективы развития отрасли.
  5. 4.5. Профиль, специализацию и особенности структуры предприятия.
  6. 4.6. Состояние и перспективы развития рынка сбыта продукции, работ (услуг).
  7. 4.7. Организацию разработки перспективных и текущих планов производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
  8. 4.8. Порядок разработки бизнес-планов.
  9. 4.9. Систему экономических стандартов и показателей предприятия.
  10. 4.10. Организацию статистического учета, планово-учетную документацию, сроки и порядок составления отчетности.
  11. 4.11. Методы экономического анализа показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия и его подразделений.
  12. 4.12. Порядок определения себестоимости товарной продукции, разработки нормативов материальных и трудовых затрат, оптовых и розничных цен.
  13. 4.13. Методы определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, мероприятий по повышению конкурентно способности продукции, совершенствованию организации труда и управления.
  14. 4.14. Отечественный и зарубежный опыт рациональной организации экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики.
  15. 4.15. Экономику и организацию производства, труда и управления.
  16. 4.16. Основы технологии производства.
  17. 4.18. Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи.
  18. 4.19. Основы трудового законодательства.
  19. 4.20. Правила внутреннего трудового распорядка.
  20. 4.21. Правила и нормы охраны труда.
 5. Начальник планово-экономического отдела в своей деятельности руководствуется:
  1. 5.1. Положением о планово-экономическом отделе предприятия.
  2. 5.2. Настоящей должностной инструкцией.
 6. На время отсутствия начальника планово-экономического отдела (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет заместитель (при отсутствии такового — лицо, назначенное в установленном порядке), который приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

Должность руководителя может быть вакантной?

Часто у сотрудников возникает вопрос о возможности существования фирмы без директора. 

Да, в некотором смысле подобные примеры есть. Однако в таком случае его функции берет на себя другой человек: невозможно представить себе организацию, в которой нет главного управленца. Основные ситуации, в которых директорское кресло может пустовать:

 1. Руководство передано управляющему. Единоличным исполнительным органом компании в таком случае становится юридическое лицо или сторонний человек. 
 2. Период поиска кандидата. При уходе из компании директора обычно рекомендуют на свое место заместителей, поэтому кадровый вопрос закрывается быстро. Однако иногда случаются ситуации временного назначения – исполняющего обязанности. Право управления в таком случае обычно возлагается на одного из заместителей бывшего директора. Обычно и. о. получает практически полный объем полномочий руководителя, однако в процессе принятия стратегически важных или материально ответственных решений он обязан согласовывать действия с учредителями. Не исключено, что именно этот человек в будущем займет вакантную должность. 

Ответственность

4.1. Начальник группы учетно-контрольной несет ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение возложенных настоящей должностной инструкцией обязанностей и (или) неиспользование предоставленных прав.

4.2. Начальник группы учетно-контрольной несет ответственность за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

4.3. Начальник группы учетно-контрольной несет ответственность за разглашение информации об организации (предприятии/учреждении), относящейся к коммерческой тайне.

4.4. Начальник группы учетно-контрольной несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований внутренних нормативных документов организации (предприятия/учреждения) и законных распоряжений руководства.

4.5. Начальник группы учетно-контрольной несет ответственность за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством.

4.6. Начальник группы учетно-контрольной несет ответственность за причинение материального ущерба организации (предприятию/учреждению) в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством.

4.7. Начальник группы учетно-контрольной несет ответственность за неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях.

Ответственность руководителя направления

Руководитель направления может быть привлечен к ответственности за совершение отдельных проступков. К какой именно ответственности и за какие проступки, указывается в этом разделе инструкции. Так, его могут привлечь:

 • за административный проступок или преступление — к административной или уголовной ответственности соответственно;
 • за нарушение трудовой дисциплины — к дисциплинарной ответственности;
 • за нанесение ущерба — к материальной ответственности.

Должностная инструкция руководителя направления может содержать в себе два блока информации: касающейся всех, независимо от вида направления, и характерной для отдельного направления. В этой статье представлена примерная структура должностной инструкции и информация из первого блока. Лицо, разрабатывающее инструкцию, может дополнить ее правами и обязанностями, которые возлагаются на руководителя направления именно в этой компании.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХоббиЗдоровьеАнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтикаИсторияСССРИстория РоссииРоссийская ИмперияОкружающий мирЖивотный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Характеристика работ, задачи и должностные обязанности

2.1. Руководит всей производственно-экономической и финансовой деятельностью съемочной группы.

2.2. Организует выполнение работ по производству фильма в установленные планом сроки и в пределах сметно-финансовых ассигнований, установленных для фильма.

2.3. Разрабатывает совместно с кинорежиссером, кинооператором лимит на постановку фильма, смета и календарный план на период режиссерской разработки и на подготовительный период.

2.4. Участвует в разработке календарно-постановницького генерального плана и сметы, в создании и защите постановницького проекта.

2.5. Комплектует совместно с кинорежиссером-постановщиком состав съемочной группы и подает его на утверждение дирекции киностудии.

2.6. Организует выбор мест натурных съемок.

2.7. Руководит выездом и организацией базы съемочной группы.

2.8. Обеспечивает готовность объектов к съемке.

2.9. Принимает участие в приемке готовых декораций.

2.10. Планирует работу съемочной группы.

2.11. Обеспечивает нормальные условия для работы съемочной группы.

2.12. Определяет совместно с кинорежиссером-постановщиком плановое задание на каждый съемочный день.

2.13. Руководит работой по заготовке сценическо-постановочных средств и осуществляет контроль за их использованием.

2.14. Обеспечивает правильное использование съемочной группой транспортных средств.

2.15. Утверждает акты и подписывает документы, служащие основанием для расчетов с отделами и цехами студии, сторонними организациями и лицами, а также акты на простой и перезйомки и на списание в установленном порядке имущества, что стало непригодным, и его уничтожение в процессе съемок.

2.16. Распоряжается в пределах утвержденного генерального сметы всеми материалами и средствами, выделенными съемочной группе, заключает договоры, дает заказы, связанные с постановкой картины.

2.17. Обеспечивает совместно с подразделениями инженерно-технической службы своевременное передачи исходных материалов до Национального центра Александра Довженко.

2.18. Осуществляет анализ творческо-производственной и финансовой деятельности съемочной группы.

2.19. Направляет деятельность коллектива съемочной группы на достижение высоких производственно-экономических показателей, обеспечивает условия для создания фильма на высоком художественном уровне.

2.20. Готовит материал и докладывает дирекции о состоянии дел в съемочной группе.

2.21. Осуществляет организацию работ съемочной группы в соответствии с правилами и нормами охраны труда, контролирует их выполнение.

2.22. Обеспечивает сохранность государственной собственности и эффективное использование материальных и финансовых средств, выделенных на производство фильма.

2.23. Знает, понимает и применяет действующие нормативные документы, касающиеся его деятельности.

2.24. Знает и выполняет требования нормативных актов об охране труда и окружающей среды, соблюдает нормы, методы и приемы безопасного выполнения работ.

Права руководителя отдела продаж

 1. Представлять интересы предприятия перед государственными органами, внешними партнерами, организациями и учреждениями, в части коммерческих вопросов.
 2. Устанавливать служебные обязанности для подчиненных сотрудников.
 3. Получать от отделов предприятия информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.
 4. Участвовать в принятии решений, формировании приказов, инструкций, а также смет, договоров и других коммерческих документов, а также в совещаниях по вопросам развития предприятия.
 5. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов коммерческой работы подчиненных своего отдела, а также всей фирмы.
 6. Участвовать в работе специализированных мероприятий: ярмарок, презентаций и выставок.
 7. Вносить на рассмотрение руководства предложения по оптимизации коммерческой работы.
 8. Требовать от руководства предприятия организации технических условий работы и оформления необходимых документов для исполнения должностных обязанностей, а также всю информацию, необходимую для коммерческой работы.
 9. Самостоятельно планировать рабочий день, принимать ответственные решения в пределах своей компетенции.
 10. Пользоваться льготами и бонусами, предоставляемыми всем работникам предприятия.
 11. Своевременно получать заработную плату по результатам работы.
 12. Подписывать документы, разрешающие отпуск товара клиенту.

Бизнес и финансы

БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумагиУправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги — контрольЦенные бумаги — оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудитМеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетикаАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Общие положения инструкции

Руководитель отдела продаж относится к категории директоров.
Руководитель отдела продаж назначается и освобождается от должности приказом руководителя всего предприятия (указывайте наименование своего).
Руководитель отдела продаж подчиняется непосредственно руководителю предприятия или коммерческому директору (если таковой имеется).
Руководитель отдела продаж выстраивает работу в соответствии с Трудовым договором и данной должностной инструкцией.
На должность руководителя отдела продаж назначается лицо, отвечающее следующим требованиям (выбирайте): среднее профессиональное образование, высшее образование (любое или по специальности), обязателен опыт продаж не менее 2 лет (если это для вас важно), прошедшие собеседование и конкурсный отбор (если таковой у вас в планах).
Руководитель отдела продаж должен обладать системным мышлением, аналитическими способностями , предприимчивостью, коммуникабельностью, организаторскими способностями, навыками в области управления персоналом самоорганизацией, ответственностью.
На время отсутствия руководителя отдела продаж его обязанности переходят к другому специалисту, объявленному в приказе директора.
Основной задачей руководителя отдела продаж является организация работы по реализации всего ассортимента продукции предприятия по максимальным ценам.
Руководитель отдела продаж должен знать:
гражданское и финансовое законодательство, регламентирующие ведение предпринимательской деятельности в части продаж;
особенности структуры предприятия;
перспективы развития предприятия;
основные принципы финансового и коммерческого планирования;
рыночную экономику, основы предпринимательства и ведения бизнеса;
особенности профильного рынка;
методы, стратегию и тактику ценообразования;
основы формирования цен на профильный товар;
закономерности развития рынка и спроса на товары;
теорию менеджмента и управления коллективом;
основы ведения рекламных компаний, акций;
порядок разработки коммерческих предложения и условий соглашений, договоров, контрактов;
психологические основы и принципы продаж;
техники мотивации клиентов и сотрудников;
этику делового общения;
навыки установления деловых контактов;
методы работы с информацией, особенности современных технических средств связи, навыки пользования ПК и различным ПО.

Руководитель отдела продаж руководствуется в своей деятельности:
законодательством РФ;
 Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами компании;
 приказами и распоряжениями руководства;
 настоящей должностной инструкцией.

Является руководителем (перечисляются должности подчиненных): торговых представителей по ключевым розничным клиентам, супервайзеров.
Замещает (перечисляются должности, работу которых исполняет руководитель отдела продаж при их отсутствии): супервайзеров.

Официальный сайт

Бизнес и финансы

БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумагиУправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги — контрольЦенные бумаги — оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудитМеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетикаАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Общие положения

1.1. Должность «Начальник группы учетно-контрольной» относится к категории «Руководители».

1.2. Квалификационные требования — полное высшее образование соответствующего направления подготовки (магистр, специалист). Последипломное образование в области управления. Стаж работы по профессиям руководителей низшего уровня или ведущих специалистов не менее 2 лет. 

1.3. Знает и применяет в деятельности:      — приказы, инструкции и другие установочные и нормативные материалы организаций и предприятий высшего уровня относительно учета показателей финансово-хозяйственной деятельности;      — основы технологии горного производства;      — формы и системы оплаты труда и материального стимулирования;      — бухгалтерский учет;      — порядок финансирования и кредитования промышленных предприятий;      — организацию оперативного, статистического и бухгалтерского учета и отчетности;      — экономику, организацию производства, труда и управления;      — организацию хозяйственного расчета;      — средства механизации учетных и вычислительных работ;      — основы трудового законодательства;      — правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.

1.4. Назначается на должность и освобождается от должности приказом по организации (предприятию/учреждению).

1.5. Подчиняется непосредственно _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Руководит работой _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Во время отсутствия, замещается лицом, назначенным в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее выполнение возложенных на него обязанностей.

Кто такой руководитель?

Для начала нужно разобраться, чем в глобальном смысле занимается управленец высшего уровня

В этом вопросе важно стереть из головы традиционный образ страшного и своенравного начальника, который постоянно требует от подчиненных невозможного. Также большое заблуждение заключается в том, что работают только «низы», а «правящая верхушка» только пожинает плоды их работы

Управление – это тяжелый труд, полный ответственности и подводных течений, часто лишенный выходных и времени, когда не нужно срочно решать задачи по работе. 

Главный менеджер организации управляет всеми аспектами ее деятельности, начиная от постановки целей, заканчивая реализацией плана их достижения. 

Руководит организацией обычно директор предприятия. Он несет ответственность за материальные, кадровые, корпоративные вопросы. Главный управленец обеспечивает максимальную эффективность работы коллектива для достижения поставленных перед компанией целей. 

Должность одновременно и привлекательная, и сложная, поэтому кандидаты на это место проходят особо тщательный отбор. Способы определения «профпригодности» для руководящей должности – это повод для отдельной статьи, поэтому сегодня мы обсуждаем только специфику работы уже принятого на работу руководителя. 

Загальні положення

1.1. Посада «Керівник групи» відноситься до категорії «Керівники».

1.2. Кваліфікаційні вимоги — повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня — не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:      — нормативні документи, що стосуються кінематографії, літератури і мистецтва;      — економіку кінематографії;      — організацію виробництва і управління на кіностудії;      — накази, розпорядження та інструкції Державного органу управління кінематографії, керівництва кіностудії;      — технологію фільмовиробництва;      — основи кінорежисури;      — сучасний досвід організації виробництва фільмів;      — трудове законодавство;      — відомчі положення про оплату праці працівників кінематографії;      — порядок оформлення трудових та інших угод з приватними особами і сторонніми організаціями;      — методику розробки календарно-постановницького плану виробництва фільму (складання лімітного, генерального та інших кошторисів на постановку фільму);      — нормативи на виробництво фільмів;      — фінансові відносини знімальної групи з банком та іншими організаціями;      — планування і фінансування виробництва фільмів;      — оперативно-виробничий облік та звітність;      — техніко-економічний аналіз роботи знімальної групи;      — основи діловодства;      — правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.

Ответственность

Начальник группы станций несет ответственность за:

4.1. Невыполнение или несвоевременное выполнение возложенных настоящей должностной инструкцией обязанностей и (или) неиспользование предоставленных прав.

4.2. Несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

4.3. Разглашение информации об организации (предприятии/учреждении), относящейся к коммерческой тайне.

4.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований внутренних нормативных документов организации (предприятия/учреждения) и законных распоряжений руководства.

4.5. Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством.

4.6. Причинение материального ущерба организации (предприятию/учреждению) в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством.

4.7. Неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях.

Мастер газодымозащитной службы

от

28 000

до

28 000

 • Прямой работодатель

 • Торжок

Должностные обязанности уточняются при обращении к работодателю. Среднее профессиональное Среднее/высшее техническое образование, наличие квалификационного удостоверения на право эксплуатации сосудов, работающих под давлением, отслужившие в Вооруженных …

Общие положения

1.1. Должность «Руководитель группы» относится к категории «Руководители».

1.2. Квалификационные требования — полное высшее образование соответствующего направления подготовки (магистр, специалист). Стаж работы по специальности — не менее 2 лет. 

1.3. Знает и применяет в деятельности:      — законодательные и нормативно-правовые акты, методические и другие руководящие материалы, касающиеся направления развития отрасли и тематике исследований и разработок;      — методы проведения исследований и разработок;      — стандарты, технические условия и другие нормативные материалы по разработке и оформлению технической документации;      — методы проведения технических расчетов;      — передовой отечественный и мировой опыт проектирования;      — основы стандартизации, основы патентования;      — современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;      — основы трудового законодательства, экономики и организации производства.

1.4. Назначается на должность и освобождается от должности приказом по организации (предприятию/учреждению).

1.5. Подчиняется непосредственно _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Руководит работой _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Во время отсутствия, замещается лицом, назначенным в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее выполнение возложенных на него обязанностей.

Эмоциональный интеллект: учимся общаться с невыносимыми людьми

Бизнес и финансы

БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумагиУправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги — контрольЦенные бумаги — оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудитМеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетикаАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий